آزمایشگاه:

آزمایشگاه شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما واقع در بیرجند با دارا بودن یک سالن خردایش، نرمایش و اسید شیویی به مساحت 160مترمربع و یک سالن آنالیز به مساحت 70مترمربع و با ظرفیت آنالیز 20نمونه در یک شیدت کاری در سال 1401 تاسیس گردیده و فعالیت خود را از تاریخ 1402.10.05آغاز کرده است . تاکنون حدود 300نمونه را آنالیز نموده است. این آزمایشگاه هم اکنون مشغول به ارائه خدمات آزمایشگاهی در قالب خردایش نمونه های معدنی توسط دستگاه سنگ شکن و نرمایش نمونه های سنگ شکنی شده توسط دستگاه آسیاب 6هاونه و نیز آنالیز 5عنصر Cu ,Fe ,Mg ,Zn ,pbنمونه های معدنی توسط دستگاه جذب اتمی مدل 220 Varianبه جامعه معدنی می باشد که در آینده نزدیک فعالیت آنالیز جذب اتمی نمونه های معدنی را با افزدون 2عنصر جدید Agو Al و نیز راه اندازی دستگاه پیشرفته و حساس OES-ICPگسترش خواهد داد.

سالن اسید شویی

نمونه های توزین شده بعد از انتقال به سالن اسیدشویی زیر هود بر روی هیتر قرارداده شده و با استفاده از اسیدهای مورد نظر اسیدشویی شده و بر اساس حجم های مورد نیازرقت سازی می شود. سپس برای خوانش به سالن آنالیز منتقل می شود.

سالن آنالیز

آنالیز توسط دستگاه جذب اتمی مدل FS220Varian توسط یک نفر از پرسنل به عنوان اپراتور و یک نفر دیگر به عنوان تکنسین انجام می شود. وظیفه اپراتور روشن کردن سیستم و دستگاه براس قواعد و تنظیم آن و نیز انتخاب عنصر مورد آنالیز و سایر امور جهت آماده شدن دستگاه برای خوانش است. وظیفه تکنسین نیز کمک به اپراتور و ثبت اطالعات بدست امده از دستگاه و محاسبه درصد و عیار عنصر انالیز شده است.

سالن خردایش و نرمایش

عملیات سنگ شکنی نمونه های معدنی توسط دستگاه خردایش انجام می شود ، سپس نمونه های سنگ شکنی شده به هاون های مخصوصی منتقل شده و توسط دستگاه نرمایش که شامل 6 هاون است
و می تواند به طور همزمان 6 نمونه را نرمایش کند عملیات نرمایش انجام می شود.
بعد از آنکه نمونه نرمایش شد و از مش 100 عبور داده شد کد گذاری شده سپس در اتاق توزین وزن شده و به سالن اسید شویی منتقل می شود.