خدمات:

تولید فلزات با ارزش و استراتژیک از پسماندهای صنعت روی
طراحی و مشاوره در زمینه معدن و صنایع معدنی

1

سال تجربه

1

پروژه های انجام شده

1

جوایز و افتخارات