محصولات تولیدی:

آیرما تاکنون بالغ بر 38 پروژه در حوزه های معدن در خصوص طراحی و مشاوره به مجموعه های مختلف معدنی
جهت اکتشاف و استخراج و همچنین 12 پروژه در حوزه صنایع معدنی اجرا کرده است.

سولفات منگنز

سولفات منگنز

این محصول با عیار تقریبی 32 درصد در کارخانجات روی به عنوان ادتیو در الکترولیز مورد استفاده است.

هیدرواکسید روی

هیدراته روی با عیار فلز روی 18 ( 3± ) درصد در کارخانه های تولید شمش روی مورد استفاده قرار میگیرد.

نیترات نیکل

ورق نیکل تولیدی آیرما با خلوص 99.95 الی 99.98 درصد میباشد.از دیگر نکات مثبت این خط میتوان به دوگانه بودن خوراک اولیه آن اشاره کرد. آیرما در خط تولید نیکل خود این قابلیت را دارد تا ضمن استداده از کیک باطله تصدیه سرد از کاتالیستهای مستعمل صنایم پتروشیمی جهت تولید نیکل و یا نیترات نیکل استداده نماید.

شمش کادمیوم

شممهای کادمیوم شممهای فلزی غیرآهنی هستند، به این معنی که آهن ندارند. آنها در بسیاری از صنایم و کاربردها مانند آبکاری، الکترودهای جوشکاری و باتری ها استداده می شوند. از آنجایی که کادمیوم یک فلز سنگین با نقطه ذوب پایین است، به راحتی می توان با استداده از دستگاه پرس یا حتی دست، این فلز را به اشکال مختلف درآورد

ورق نیکل

از ابتدای عملکرد صنعت روی در کشور همواره دو کیک تصدیه سرد و تصدیه گرم به عنوان باطلههای این صنعت شناخته شده است. این کیکها دارای عناصری از فلزات سرب، روی، نیکل، کبالت و کادمیوم میباشند. به دلیل وجود همین عناصر این باطلهها به عنوان مشکل زیست محیطی شناخته میشوند. شرکت آیرما توانسته است تا این مشکل را ضمن حدظ منافم زیست محیطی به وسیله دانم کارشناسان خود تبدیل به فرصت نموده و عناصر موجود در آن را بازیابی نماید. ورق نیکل تولیدی آیرما با خلوص 99.95 الی 99.98 درصد می باشد. از دیگر نکات مثبت این خط میتوان به دوگانه بودن خوراک اولیه آن اشاره کرد. آیرما در خط تولید نیکل خود این قابلیت را دارد تا ضمن استداده از کیک باطله تصدیه سرد از کاتالیستهای مستعمل صنایم پتروشیمی جهت تولید نیکل و یا نیترات نیکل استداده نماید.

ورق کبالت

از ابتدای عملکرد صنعت روی در کشور همواره دو کیک تصدیه سرد و تصدیه گرم به عنوان باطلههای این صنعت شناخته شده است. این کیکها دارای عناصری از فلزات سرب، روی، نیکل، کبالت و کادمیوم میباشند. به دلیل وجود همین عناصر این باطلهها به عنوان مشکل زیست محیطی شناخته میشوند. شرکت آیرما توانسته است تا این مشکل را ضمن حدظ منافم زیست محیطی به وسیله دانم کارشناسان خود تبدیل به فرصت نموده و عناصر موجود در آن را بازیابی نماید.
ورق کبالت تولیدی آیرما با خلوص 99.93 الی 99.97 درصد می باشد.
کبالت بهدلیل برخورداری از ویژگیهای فیزیکی خاص هم ون مقاوم بودن در برابر خوردگی در صنایم فلزی برای تولید فلزات
مختلف ازجمله انواع فوالدها استداده میشود.
کاربردهای کبالت به 2 گروه عمده متالورژیکی و غیرمتالورژیکی تقسیم میشوند.