گفتگوی تلویزیونی مهندس ابراهیم جمیلی در برنامه پایش شبکه اول سیما