معرفی

شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما

شماره ی ثبت: 7459

تاریخ ثبت:27/12/1386

 

مرجع ارشد مشاوره، مطالعه، اجرا و بهره برداری صنعتی و معدنی در ایران