مدیران

ایرح تاج الدین

مدیرعامل

رسول محمد صادقی

رئیس هیأت مدیره

 

ابوالقاسم فارسی

نایب رئیس

علی حقیقت ستا

عضو هیات مدیره

 

سید هادی بنی‌جمالی

عضو هیات مدیره