مقالات

 • Daneshian, J., Shariati, Sh., & Salsani, A. (2015). Biostratigraphy and Planktonic Foraminiferal Abundances in Phosphate-bearing Pabdeh Formation of the Lar Mountains (South west Iran). Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 278 (2), 175-182.
 • Shariati, Sh., Ramadi, A., & Salsani, A. (2015). Beneficiation of Low – Grade Phosphate Deposits by Combination of Calcination and Shaking Tables: Southwest Iran. Minerals, 5, 367-379.
 • Shariati, Sh., Salsani, A. (2015). DESIGNING AND MODELING MASS -ENERGY BALANCE FOR ROTARY KILN IERMA PHOSPHORIC ACID FACTORY (SOUTH-WEST OF IRAN. Journal of Economics and Engineering, 6, 29-34.
 • Yazdani, A., Shariati, Sh., & Yazdani Chamzini, A. (2014). A risk assessment model based on Fuzzy logic for electricity distribution system asset management. Decision Science Letters, 3(3), 343-352.
 • Shariati, Sh., Yazdani Chamzini, A., Salsani, A., & Tamosaitiene, J. (2014). Proposing a new model for waste dump site selection: case study of Ayerma phosphate mine. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 25(4), 410-419
 • Shariati, Sh. (2014). Underground mine risk assessment by using FMEA in the presence of uncertainty. Decision Science Letters, 3(3), 295-304.
 • Yazdani Chamzini, A., Shariati, Sh., Haji Yakhchali, S., & Kazimieras Zavadskas, Z. (2014). Proposing a new methodology for prioritising the investment strategies in the private sector of Iran. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 27(1), 320-345.
 • Shariati, Sh., Yavari, E., & Yazdani Chamzini, A. (2014). Pollution Rate Assessment in Lead and Zinc Mining Industries RCEE- Research in Civil and Environmental Engineering.
 • Salsani, A., Daneshian, J., Shariati, Sh., Yazdani Chamzini, A & Taheri., M. (2013).Predicting roadheader performance by using artificial neural network. Neural Comput and applic, 24, 1823-1831.
 • Shariati, Sh., Yazdani Chamzini, A & Pourghaffari Bashari, B. (2013). Mining method selection by using an integrated model. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(2), 199-214.
 • Yazdani Chamzini, A., Shariati, Sh. (2013). Prioritizing investment in the private sector of Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(12), 4106-4114.
 • Yazdani Chamzini, A., Shariati, Sh. (2013). Selection of material handling equipment system for surface mines by using a combination of fuzzy MCDM models. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 5(12), 1501-1511.
 • Shariati, Sh., Aghanabati, S.A., Mousavi Harami, S.R & Modabberi (2011). Assessment of pollution rate caused by the mining industries and processing of Lead and Zinc on the water and soil of Angouran-Dandy region. Geosciences, 21(81), 45-54.
 • شریعتی، ش.; رمادی، آ (2016). بررسی پارامتر­های موثر بر روش میز لرزان در پرعیارسازی خاک فسفات کم عیار. اولین کنفرانس بین ­المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، تهران، Dec 16، مرکز همایش­ های تلاش.
 • شریعتی، ش.; سلسانی، آ (2016). بررسی تاثیر شرایط محیطی تشکیل فسفات بر فراوانی برخی فرامینیفر­های پلانکتونیک افق فسفاته سازند پابده در کوه لار، جنوب غرب ایران. اولین کنفرانس بین ­المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، تهران، Dec 16، مرکز همایش­ های تلاش.
 • ضیایی، ش.; رضایی، ب.; شریعتی، ش (2016). شناسایی و خواص ­سنجی فسفات رسوبی کوه لار به منظور پیش ­بینی روش مناسب فرآوری (ص 14- 12). اولین کنفرانس بین­ المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، تهران، Dec 16، مرکز همایش ­های تلاش.
 • شریعتی، ش.، سلسانی، آ.، رمادی، آ (1393). بررسی میکروفاسیس ­ها و محیط رسوبی سازند سروک در چاه دهلران 23 (جنوب غرب ایران) (کتاب چکیده مجموعه مقالات، ص 853). سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران، اسفند 1393، سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • شریعتی، ش.، سلسانی، آ.، رمادی، آ (1393). مقایسه روش تخمین ذخیره از نوع مقاطع با روش کریجینگ در ارزیابی ذخیره معدنی کانسار فسفات کوه لار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد (ص 203-195). پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، مهر 1393، مصلی امام خمینی (ره)
 • رمادی، آ.، نوع پرست، م.، شفائی، س. ض.، قراباغی، م.، شریعتی، ش.، سلسانی، آ.، قنبرزاد دشتی، م (1393). بررسی تاثیر پارامترهای کلکتور و PH در فلوتاسیون کانسنگ فسفاته رسوبی با گانگ کربناته (ص 1295-1291). پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، مهر 1393، مصلی امام خمینی (ره).
 • شریعتی، ش.; یزدانی چمزینی، ع. (1393)، ارائه یک مدل جديد براي انتخاب محل تخليه باطله; مطالعه موردي معدن فسفات آيرما. فصلنامه زمین و منابع، شماره 18.
 • شریعتی، ش.; ضیایی، ش. (1393)، فرآوری فسفات رسوبی و کم عیار به روش فلوتاسیون یک مرحله ­ای. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه لاهیجان به نام زمین شناسی اکتشافی، شماره 23.
 • یزدانی چمزینی، ع.; شریعتی، ش.; سلسانی، آ. (1392)، پيش­ بيني لرزش زمين با استفاده از مدل تركيبي رگرسيون چند متغيره و شبكه عصبي (ص 78-69). فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه لاهیجان به نام زمین شناسی اکتشافی، سال 6. شماره 1.
 • شریعتی، ش.، یزدانی چمزینی، ع.، سلسانی، آ.، حاجی یخچالی، س (1392). انتخاب روش استخراج با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتب فازی و ویکور (ص 321-304). هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، آذر 1392، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شریعتی، ش.، یزدانی چمزینی، ع.، سلسانی، آ.، پورغفاری، ب (1392). انتخاب ماشین حفر تونل برای پروژه تونل دشت ذهاب با استفاده از روش تاپسیس فازی (ص 292-289). هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، آذر 1392، دانشگاه شهید بهشتی.
 • دانشیان، ج.، سلسانی، آ.، شریعتی، ش.، آقانباتی، س. ع (1392). تعیین جایگاه چینه شناسی افق فسفاته کوه لار بر اساس فرامینوفرای پلانکتونیک به منظور شناسایی لایه معدنی با ارزش اقتصادی در شمال شرق گچساران (ص 379-366). هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، آذر 1392، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شریعتی، ش.، یزدانی چمزینی، ع.، حاجی یخچالی، س. (1392). رتبه بندی ریسک در پروژه های ساخت با استفاده از روش ELECTERE Fuzzy: مطالعه موردی پروژه تونل خط 7 متروی تهران. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ، تهران، بهمن 1392، سالن همایش­ های رازی.
 • یزدانی چمزینی ، ع.، شریعتی، ش.، جهانگیری، م.، بصیری، م. ح (1392). ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه فسفات کوه شیخ هابیل. اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، تهران، آذر 1392، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • شریعتی، ش.، یزدانی چمزینی، ع.، پورغفاری، ب (1392). ارائه یک مدل ترکیبی جهت انتخاب روش استخراج مناسب، مطالعه موردی معدن فسفات آیرما در کوه لار. نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، بیرجند، آذر 1392، دانشگاه بیرجند.
 • شریعتی، ش.، یزدانی چمزینی، ع.، سلسانی، آ.، پورغفاری، ب (1392). انتخاب روش حفر چاه با استفاده از تاکسونومی ELECTRE، TOPSIS و AHP. نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، بیرجند، آذر 1392، دانشگاه بیرجند.
 • دانشیان، ج.، سلسانی، آ.، آقانباتی، س. ع.، شریعتی، ش (1391). بیوزوناسیون سازند پابده بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک به منظور تعیین سن افق­های فسفاته تاقدیس لار (شمال شرق بهبهان). اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، کرمان، اسفند 1391، مرکز بین ­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
 • شریعتی، ش.; یزدانی چمزینی، ع.; سلسانی، آ (2013). پیش­ بینی لرزش زمین با استفاده از مدل ترکیبی رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی. کنفرانس بین­ المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، 2013 Nov 28-27، دانشگاه تبری
 • شریعتی، ش.; یزدانی چمزینی، ع.; سلسانی، آ (2013). رتبه­ بندی ریسک در پروژه­ های تونلسازی با استفاده از روش ترکیبی Fuzzy AHP-Fuzzy Topsis . کنفرانس بین ­المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، 2013 Nov 28-27، دانشگاه تبریز.
 • شریعتی، ش.; آقانباتی، س. ع.; موسوی حرمی، س. ر.; مدبری، س.; آدابی، م . ح. (1390)، بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی. فصلنامه علوم زمین، شماره 81.