طرح های فنی – اقتصادی

مطالعات بازار و طرح توجیه فنی و اقتصادی

  • ارزیابی قیمت ماده معدنی در سال های متوالی و پیش بینی نوسانات قیمتی در سال های آتی
  • برآورد حجم سرمایه گذاری و محاسبه بازگشت سرمایه
  • انجام مطالعات بازار فروش محصول در داخل و خارج از کشور
  • نگارش طرح توجیه فنی و اقتصادی قابل ارائه به بانک (Bankable FS)