فرسودگی ماشین آلات علت پایین بودن راندمان بخش معدن