چشم انداز

  • توسعه بستر های تحقیقات صنعتی و معدنی مطابق با متد های روز دنیا در تمام نقاط ایران
  • تربیت و پرورش محققان ملی و فرا ملی جهت نفوذ هر چه بیشتر ایران در عرصه های جهانی
  • اجرای تحقیقات بنیادین صنعتی و معدنی منطبق بر مزیت های رقابتی هر منطقه
  • اجرای پروزه های صنعتی و معدنی در تمام نقاط کشور منطبق با توانایی های شرکت
  • مطالعه ، اجرا ، کنترل و نظارت بر پروزه های صنعتی و معدنی بصورت EPC
  • مطالعه و اجرای پروژه های مستقر در خارج از کشور