مأموریت شرکت:

شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما شرکتی است صنعتی و معدنی در زمینه تحقیقات و اجرای پروژه های عملیاتی که با بهره جستن از نیروهای انسانی متبحر و متخصص و با درک صحیح از نیازهای بازار ایران و آسیا تأسیس گردیده است. این شرکت افتخار دارد ضمن ارج نهادن به حقوق ذینفعان اصلی خود که همانا محققان ایران زمین می باشند، در جهت انجام تعهدات اجتماعی خود که چیزی جزء ارزش آفرینی در حوضه ی صنعت و معدن نخواهد بود، گام بردارد. در این میان تعهد و تقید به قوانین مادی و معدنی تحقیقات و نیز صداقت سرلوحه  اهداف شرکت می باشد.