خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی شرکت بین المللی آیرما

1. اندازه گیری میزان فلزات به روش جذب اتمی کوره گرافیتی GF-AAS

2. آنالیز عناصر ( سرب ، روی ، مس ، منزیم و آهن ) به روش جذب اتمی کوره گرافیتی

3. آنالیز فلزات سنگین با حد تشخیص کمتر از ذره در میلیون به روش پلاسمای جفت القائی ICP

4. آنالیز نمونه های زیست محیطی به روش ICP

5. مراحل آماده سازی نمونه ها ( خردایش و نرمایش )