تجهیزات آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاهی شرکت بین المللی آیرما 

1.ترازوی حساس جهت توزین نمونه ها

2.دستگاه دیونیزه آب

3. دستگاه سنگ شکن

4.خشک کن

5.آون

6.دستگاه آسیاب 6 هاون

7.دستگاه طیف سنجی جذب اتمی از نوع کوره گرافیتی

8.دستگاه پلاسمای جفت شده القائی ICP

9. محلول استاندارد مرجع

10. یخچال آزمایشگاهی