پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد معدنی در نشست خانه معدن ایران