وزیر کشور برای جذب سرمایه گذاری در معادن آستین بالا زد: تفاهمنامه تاریخی معدن با وزارت کشور