وزیر راه پیشنهاد داد: تشکیل کمیته مشترک میان معدن و وزارت راه