مشاوران

مشاوران

حسینعلی تاج الدین

مشاور امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

دکترای زمین شناسی اقتصادی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

بهروز مهری

مشاور امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

کارشناس ارشد زمین شناسی- اقتصادی

بهروز برنا

مشاور امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

کارشناس ارشد زمین شناسی

رئیس سابق سازمان زمین شناسی کشور