همکاران و مشاوران

همکاران مشاوران

عبدالله خدادادی

کارشناس امور معدنی

کارشناس معدن

دانشگاه تهران

دکتر حسینعلی تاج الدین

مشاور امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

دکترای زمین شناسی اقتصادی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

Ali Akbar Valipour

علی اکبر ولی پور

مدیر امور اداری

کارشناس ارشد مدیریت

دانشگاه تهران

بهروز مهری

مشاور امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

کارشناس ارشد زمین شناسی- اقتصادی

سید هادی بنی جمالی

کارشناس امور متالورژی

دکترای متالورژی استخراجی

دانشگاه تهران

مهندس روزبه سرمدکارگر

مشاور امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

کارشناس ارشد زمین شناسی- اقتصادی

مهندس سعید علیمی

مدیر انفورماتیک گروه شرکتها

دانشگاه آزاد قزوین

مهندس حسین جوادی

فرهاد زارعی

کارشناس امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

کارشناس ارشد زمین شناسی- تکتونیک

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس شهرام کدخدایی

مهندس متالورژی ریخته گری

دانشگاه تهران

مهناز امانی

کارشناس امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

کارشناس ارشد زمین شناسی- اقتصادی

دانشگاه اصفهان

مهندس هومن تفضلی

 الهام معین فرد

کارشناس نوآوری

کارشناس ارشدمدیریت کارآفرینی

دانشگاه علامه طباطبایی

مهندس تورج نصیری

محمد خود

کارشناس امور اکتشاف

کارشناس ارشد معدن

دانشگاه یزد

باقر جهانگیری

کارشناس امور استخراج

کارشناس ارشد معدن

نارسیس دیندار

کارشناس امور اکتشاف

کارشناس ارشد معدن

دانشگاه یزد

علی آریامنش

کارشناس امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

IMG_88301

آرمین سلسانی

کارشناس امور زمین شناسی و اکتشاف معدن

دکترای زمین شناسی

دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر علی نجفی

آیسان رمادی

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دکترای تخصصی فرآوری مواد معدنی

 دانشگاه تهران

Ali Akbar Valipour

دکتر محمدرضا هزاره