معدن نامه گزارش می دهد: 68 مانع حاکمیتی پیش روی سرمایه گذاران