سرمایه آیرما

 

براساس مصوبه مجمع عمومی و تصویب شرکا سرمایه ثبتی شرکت به مبلغ  10/000/000/000  ریال برای درج در روزنامه رسمی مورد توافق قرار گرفت.