زمین شناسی و پیجویی

خدمات فنی:

ارائه خدمات کارشناسی در رشته های زمین شناسی، اکتشاف، معدن و فرآوری:

 • ارشد: مشاوره دفتری و مشاوره صحرایی
 • درجه 1: مشاوره دفتری و مشاوره صحرایی
 • درجه 2: مشاوره صحرایی
 • درجه 3: مشاوره صحرایی
 • لازم به ذکر است که رتبه ها بر اساس پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن تعیین می شود.

 

 

 

مطالعات دیرینه شناسی:

گروه فسیلی:

 • کنودونت: آماده سازی، جداسازی، مطالعه و ارائه گزارش (فرد ذیربط: محمود احمدزاده هروی)
 • فرامینیفرا (نمونه آزاد): آماده سازی، جداسازی، مطالعه و ارائه گزارش (فرد ذیربط: آرمین سلسانی)
 • فرامینیفرا (مقطع نازک): آماده سازی، جداسازی، مطالعه و ارائه گزارش (فرد ذیربط: آرمین سلسانی)

 

 

 

مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی:

انواع سنگ ها:

 • سنگ های رسوبی: تشخیص کانی های اصلی و فرعی سنگ، تشخیص بافت سنگ، تشخیص نوع آلتراسیون، تصویربرداری از مقطع همراه با نام گذاری کانی ها) (نام مطالعه کننده: شهرام شریعتی، آرمین سلسانی)
 • سنگ های آذرین: تشخیص کانی های اصلی و فرعی سنگ، تشخیص بافت سنگ، تشخیص نوع آلتراسیون، تصویربرداری از مقطع همراه با نام گذاری کانی ها) (نام مطالعه کننده: افشار ضیاء ظریفی)
 • سنگ های دگرگونی: تشخیص کانی های اصلی و فرعی سنگ، تشخیص بافت سنگ، تشخیص نوع آلتراسیون، تصویربرداری از مقطع همراه با نام گذاری کانی ها) (نام مطالعه کننده: کامران کاوه فیروز)

 

 

 

انجام عملیات صحرایی زمین شناسی معدنی:

خدمات فنی:

 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی 1:25000 بر روی نقشه پایه توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی 1:10000 بر روی نقشه پایه توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی 1:5000 بر روی نقشه پایه توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی 1:1000 بر روی نقشه پایه توپوگرافی

 

 

 

اجرای کلیه فعالیت های نمونه برداری:

عملیات اکتشاف معدن:

 • نمونه برداری به منظور انجام عملیات اکتشافی و تهیه نقشه های زمین شناسی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری از ترانشه ها، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری تکه ای از مغزه های مربوط به گمانه های اکتشافی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری طولی از مغزه های مربوط به گمانه های اکتشافی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری از چاهک های اکتشافی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه

 

 

 

تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس 1:500

 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: 3%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: 7%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا 20%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا 60%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از 60%)

 

 

تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس 1:1000

 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: 3%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: 7%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا 20%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا 60%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از 60%)

 

 

 

تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس 1:2000

 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: 3%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: 7%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا 20%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا 60%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از 60%)

 

 

تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس 1:5000

 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: 3%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: 7%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا 20%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا 60%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از 60%)

 

 

 

تهیه و تدوین گزارش نهایی عملیات اکتشافی

 • تهیه نقشه های زمین شناسی 1:20000 و 1:25000 به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی 1:10000 به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی 1:5000 به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی 1:1000 و 1:500 به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی

تهیه نقشه های زمین شناسی 1:250 و 1:100 به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی