رای شورای عالی معادن در خصوص معدن فسفات کوه لار صادر شد