رئیس خانه معدن ایران تشریح کرد: جزئیات طرح «سرباز معدن»