در شورای سیاستگذاری اکتشافی خانه معدن ایران بررسی شد: مصائب اکتشافات معدنی ایران/ از تهیه فهرست بها تا استانداردسازی فعالیت‌های اکتشافی/ تبصره 3 پیگیری می‌شود