تاکید شریعتمداری بر نظرخواهی از تشکل ها/ آغاز به کار دبیرخانه دولت و مجلس در حوزه معدن و صنایع معدنی