اکتشاف

خدمات مدیریت امور اکتشافی شرکت بین المللی آیرما

 • عملیات پیجویی و اکتشاف مقدماتی در مقیاس 1:100000 به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات پیجویی و اکتشاف مقدماتی در مقیاس 1:50000 به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات پیجویی و اکتشاف مقدماتی در مقیاس 1:25000 به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات اکتشاف نیمه تفصیلی در مقیاس 1:5000 به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات اکتشاف تفصیلی در مقیاس 1:1000 به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • مطالعات دورسنجی بر روی رگه ها، هاله های دگرسانی و لایه های معدنی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM، ASTER، IRS، SPOT و ….
 • انجام مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیک اکتشافی به همراه ارائه گزارش
 • انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی
 • طراحی شبکه حفاری و ترانشه ها
 • تهیه لاگ گمانه ها و ترانشه ها (Logging)
 • مدلسازی کانسار در نرم افزارهای Gemcome و Datamine
 • بررسی پراکندگی عیار و ترسیم منحنی عیار – تناژ در نرم افزارهای Gemcome و Datamine
 • ارزیابی ذخیره کانسارهای معدنی به همراه ارائه گزارش پایان اکتشاف
 • ارزیابی فنی – اقتصادی به همراه ارائه گزارش پایان اکتشاف