logo-fa

اصلی ترین فعالیت شرکت مهندسین مشاور بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی می باشد. این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، استفاده از اسلوب ها و استانداردهای داخلی و بین المللی به منظور نگارش گزارش های اکتشافی و در نهایت بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز در زمینه ارزیابی ذخایر معدنی، تلاش دارد تا با سیستماتیک ساختن عملیات اکتشافی در کشور گامی موثر را در این راه بردارد. همچنین تلاش این شرکت در راستای یکسان سازی گزارش ها و ایجاد اعتبار دهی در نگارش گزارشهای اکتشافی با استانداردهای بین المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که گزارش های تهیه شده به عنوان گزارش های مورد اعتماد بانک ها در طرح های توجیه فنی و اقتصادی مورد پذیرش نهایی قرار گیرند. از دیگر ماموریت های این شرکت، تحقیقات و اجرای پروژه های عملیاتی است که با بهره جستن از نیروهای انسانی متبحر و متخصص و با درک صحیح از نیازهای بازار ایران و آسیا تأسیس شده است. شرکت مهندسین مشاور آیرما افتخار دارد ضمن ارج نهادن به حقوق ذینفعان اصلی خود که همانا محققان ایران زمین می باشند، در جهت انجام تعهدات اجتماعی خود که چیزی جز ارزش آفرینی در حوزه صنعت و معدن نخواهد بود، گام بردارد که در این میان، تعهد و تقید به قوانین مادی و معنوی تحقیقات و نیز صداقت، سرلوحه اهداف شرکت می باشد.

زمین شناسی و پیجویی

خدمات فنی: ارائه خدمات کارشناسی در رشته های زمین شناسی، اکتشاف، معدن و فرآوری:
 • ارشد: مشاوره دفتری و مشاوره صحرایی
 • درجه ۱: مشاوره دفتری و مشاوره صحرایی
 • درجه ۲: مشاوره صحرایی
 • درجه ۳: مشاوره صحرایی
 • لازم به ذکر است که رتبه ها بر اساس پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن تعیین می شود.
      مطالعات دیرینه شناسی: گروه فسیلی:
 • کنودونت: آماده سازی، جداسازی، مطالعه و ارائه گزارش (فرد ذیربط: محمود احمدزاده هروی)
 • فرامینیفرا (نمونه آزاد): آماده سازی، جداسازی، مطالعه و ارائه گزارش (فرد ذیربط: آرمین سلسانی)
 • فرامینیفرا (مقطع نازک): آماده سازی، جداسازی، مطالعه و ارائه گزارش (فرد ذیربط: آرمین سلسانی)
      مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی: انواع سنگ ها:
 • سنگ های رسوبی: تشخیص کانی های اصلی و فرعی سنگ، تشخیص بافت سنگ، تشخیص نوع آلتراسیون، تصویربرداری از مقطع همراه با نام گذاری کانی ها) (نام مطالعه کننده: شهرام شریعتی، آرمین سلسانی)
 • سنگ های آذرین: تشخیص کانی های اصلی و فرعی سنگ، تشخیص بافت سنگ، تشخیص نوع آلتراسیون، تصویربرداری از مقطع همراه با نام گذاری کانی ها) (نام مطالعه کننده: افشار ضیاء ظریفی)
 • سنگ های دگرگونی: تشخیص کانی های اصلی و فرعی سنگ، تشخیص بافت سنگ، تشخیص نوع آلتراسیون، تصویربرداری از مقطع همراه با نام گذاری کانی ها) (نام مطالعه کننده: کامران کاوه فیروز)
      انجام عملیات صحرایی زمین شناسی معدنی: خدمات فنی:
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی ۱:۲۵۰۰۰ بر روی نقشه پایه توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی ۱:۱۰۰۰۰ بر روی نقشه پایه توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی ۱:۵۰۰۰ بر روی نقشه پایه توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی ۱:۱۰۰۰ بر روی نقشه پایه توپوگرافی
      اجرای کلیه فعالیت های نمونه برداری: عملیات اکتشاف معدن:
 • نمونه برداری به منظور انجام عملیات اکتشافی و تهیه نقشه های زمین شناسی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری از ترانشه ها، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری تکه ای از مغزه های مربوط به گمانه های اکتشافی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری طولی از مغزه های مربوط به گمانه های اکتشافی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
 • نمونه برداری از چاهک های اکتشافی، بسته بندی، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه
      تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس ۱:۵۰۰
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: ۳%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: ۷%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا ۲۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا ۶۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز نیم متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از ۶۰%)
    تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: ۳%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: ۷%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا ۲۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا ۶۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز یک متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از ۶۰%)
      تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس ۱:۲۰۰۰
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: ۳%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: ۷%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا ۲۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا ۶۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز دو متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از ۶۰%)
    تهیه نقشه های توپوگرافی معدنی با مقیاس ۱:۵۰۰۰
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق مسطح (دشت) (شیب محدوده: ۳%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق تپه ماهوری (شیب محدوده: ۷%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق کوهستانی آسان (شیب محدوده: تا ۲۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق کوهستانی متوسط (شیب محدوده: تا ۶۰%)
 • تهیه نقشه توپوگرافی معدنی با خطوط تراز پنج متری در مناطق کوهستانی سخت (شیب محدوده: بیش از ۶۰%)
      تهیه و تدوین گزارش نهایی عملیات اکتشافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰ به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰ و ۱:۵۰۰ به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی
تهیه نقشه های زمین شناسی ۱:۲۵۰ و ۱:۱۰۰ به همراه ارائه گزارش نهایی و مدارک مربوطه شامل لاگ گمانه ها، ترانشه ها و نیمرخ های توپوگرافی